پنجشنبه 28 شهريور 1398   22:10:31

گرد همایی مدیران حراست موسسه ی تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی درشعبه مرند


گرد همایی مدیران حراست مرکز وشعبات موسسه ی تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی ،روزهای پنجم و ششم خرداد 94 در شعبه ی شمال غرب کشور برگزار شد.