چهارشنبه 25 تیر 1399   21:21:12

گرد همایی مدیران حراست موسسه ی تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی درشعبه مرند


گرد همایی مدیران حراست مرکز وشعبات موسسه ی تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی ،روزهای پنجم و ششم خرداد 94 در شعبه ی شمال غرب کشور برگزار شد.